Mức độ tác hại của trạm thu phát sóng di động với sức khỏe con người

11/09/2017 - Đăng bởi : Vũ Thị Thu Huyền

Ở nước ta, ý kiến lo ngại về ảnh hưởng của sóng điện từ của các trạm thu phát sóng thông tin di động đối với sức khỏe con người sống gần trạm được đưa ra từ cuối 2004 và đến đầu năm 2006 thì xuất hiện nhiều hơn. Trong thời gian này, bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổng hợp các kết quả nghiên cứu vấn đề ảnh hưởng của sóng điện từ và sóng điện từ của các trạm BTS đến sức khỏe con người. Bộ cũng đã yêu cầu doanh nghiệp đo kiểm, báo cáo và năm 2006 đã cơ bản hoàn thành các chính sách quản lý cần thiết.

Ngày 13/11/2007, Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông đã trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc Hội Nguyễn Lân Dũng về mức độ tác hại của các trạm thu phát sóng thông tin di động đối với sức khỏe của người dân sống gần trạm và tính an toàn và quy chế kỹ thuật để bảo đảm an toàn cho dân cư sống ở gần các trạm thu phát sóng cao tần.

Đối với tác hại của trạm thu phát sóng thông tin di động đối với sức khỏe người dân sống gần trạm, kết luận của Tổ chức Y tế thế giới là: Xét về các mức độ phơi nhiễm rất thấp và các kết quả nghiên cứu được thu thập tới nay, không có bằng chứng khoa học thuyết phục nào cho thấy các tín hiệu tần số vô tuyến yếu từ các trạm thu phát vô tuyến và các mạng vô tuyến gây ra những ảnh hưởng có hại cho sức khỏe.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng hệ thống văn bản quản lý về bức xạ điện từ của các trạm BTS, tiêu chuẩn tiếp đất và chống sét của các công trình viễn thông, trong đó đặc biệt có Ban hành Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-255:2006 về phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ nhằm đánh giá mức độ phơi nhiễm quy định trong TCNV 3718-1:2005.

Kết quả đo kiểm thực tế như thế nào?

Từ ngày 01/01/2007, thực hiện quy định kiểm định công trình viễn thông của Bộ Thông tin và Truyền thông, một số công trình trạm BTS mới xây dựng đã được đo kiểm định về phơi nhiễm trường điện từ. Việc đo kiểm định thực hiện bởi các Phòng đo kiểm đã được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định. Kết quả kiểm định từ đầu năm đến nay, theo thống kê của Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin cho thấy chưa phát hiện trạm phát sóng di động nào gây ra mức phơi nhiễm vượt mức giới hạn cho phép 2W/m2 trong khu vực dân cư sinh sống, đi lại xung quanh trạm phát sóng.

Back to top